hadese

بیمه محروق

بیمه عمر و حوادث

هر شخصی حقیقی و حقوقی با خرید بیمه نامه حوادث برای مدت معین می تواند خود و یا اعضاء خانواده ، و یا کارکنان خود را در طول مدت 24 ساعت شبانه روز و در تمام نقاط دنیا در مقابل خطر فوت ، نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم جزئی ، کلی ، پرداخت هزینه پزشکی و غرامت روزانه بر اثر حادثه تحت پوشش بیمه قرار دهد .

بیمه نامه عمر زمانی

از جمله نیازهای اولیه انسان ، امنیت و آرامش می باشد . امروزه وجود خطرات متنوع باعث زیان های جبران ناپذیری در زندگی بشر گردیده که آثار مخربی در وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ،حرفه ای و... افراد به جا گذاشته است . لذا در راستای ایجاد اطمینان و آسایش افراد جامعه ، شرکت سهامی بیمه آسیا با بیش از 70 شعبه و 3000 نمایندگی در سراسر کشور سعی نموده با ارائه پوشش های مناسب در حوزه بیمه های اشخاص از جمله...

بیمه نامه حوادث

هر شخصی حقیقی و حقوقی با خرید بیمه نامه حوادث برای مدت معین می تواند خود و یا اعضاء خانواده ، و یا کارکنان خود را در طول مدت 24 ساعت شبانه روز و در تمام نقاط دنیا در مقابل خطر فوت ، نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم جزئی ، کلی ، پرداخت هزینه پزشکی و غرامت روزانه بر اثر حادثه تحت پوشش بیمه قرار دهد .